درباره‌ی نیکا

در حال تکمیل . . .


" بنیاد حامیان مهر نیکا " فعالیت های خود را با حضور داوطلبان مردمی و با اولویت کمک به ارتقای کیفیت زندگی توانخواهان حاضر در " توانبخشی شهید مدنی زرین شهر - اصفهان " در سال 1390 آغاز کرد .
همواره اینجاد انگیزه در دیگر توانخواهان نیز از اهداف اصلی" نیکا " بوده است که در راستای نزدیک شدن به این هدف سعی شده است در فعالیت های " نیکا " از توانخواهان ساکن در شهرستان لنجان نیز کمک گرفته شده است .
نیکا توانسته است در مدت زمان فعالیت های خود فعالیت های مثبتی در راستای رسیدن به اهداف خود طراحی و اجرا نماید که میتوانید با مراجعه به برگ ‌‌مربوط؛ گزارش انجام این فعالیت ها را مطالعه نمایید .