هر درب بطری پلاستیکی؛ تلاش تو برای حرکن من .


به دنبال اهداف محیط زیستی و نیک، بعضی از افرادو بنیادها ،نیکا درصدد برآمد تا با جمع آوری درب بطری های بازیافتی و همکاری با شرکت بازیافت وسایل مورد نیاز توانخواهان را تامین نماید.

حس مشارکتی که مردم در این خصوص دارندبسیار زیبا و انرژی بخش است .