" نیکا " دوست دارد به گونه‌ای رفتار کند تا دوستان توانخواهی که در " توانبخشی شهید مدنی " دارد؛ هنگام مناسبت های ویژه‌ی سال وجود نیکا را مانند یک خانواده‌ی گرم، پر شاط و صمیمی در کنار خود احساس کنند . از همین رو مانند سال های گذشته گروهی برای برنامه ریزی و اجرای " جشن شب یلدا 1394 " به سرپرستی خانم " الهام سیاهریزی " تشکیل شد تا پیگیری های لازم برای رقم زدن شب چله‌ای به یادماندنی برای دوستان توانخواهمان از سوی این گروه انجام شود .