به جهت ایجاد شور و نشاط و افزایش فعالیت های ذهنی توانخواهان در تاریخ94/8/24 مسابقه ی ماز در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای عزیزان توانخواه واحد جسمی حرکتی برگزار گردید. در این مسابقه خانم ها مریم طوفانی، زینب محمدی و احترام معینی به ترتیب حائز مقام های اول تا سوم شدند .