داستان " افشانه‌ی مهربانی " از جایی آغاز شد که " هاجر صفری " یکی از دوستان توانخواه ساکن در " بخش اُمید توانبخشی شهید مدنی " ایده‌ی خود را بر روی کاغد آورد و به دوست و عضو هنرمند " نیکا "؛ " فرامرز فریدونی " ارائه داد .

فرامرز فریدونی هم نتوانست به سادگی از نمایشنامه‌ای که هاجر به او سپرده بود رد شود و پس از تکمیل متنی که هاجر آن را نوشته بود تئاتر " افشانه‌ی مهربانی " را آغاز کرد .