مسابقات داخلی بوچیا در دو کلاس BC3وBC2 در تاریخ94/5/12 در مرکز برگزار گردید . این مسابقات شور وهیجان خاصی را در توانخواهان ایجاد نمود و برای توانخواهانی که تمایلی به فعالیت در این رشته را نداشتند ، باعث ایجاد انگیزه ی بسیار شد .