بزرگداشت روز معلول با توجه به اینکه از رسالتهای مهم بنیاد افزایش آگاهی مردم نسبت به معلولین و مسائل آنان و توجه به این قشر از جامعه نه به عنوان فرد ناتوان بلکه افرادی توانمند در عین داشتن محدودیت های های ذهنی و جسمی-حرکتی می باشدتصمیم بر آن شد تا درروز جهانی معلول باراهپیمائی معلولین در سطح شهر توجه مسئولین و مردم را به این امر معطوف داریم .