برنامه ریزی و اجرای برنامه‌ی افطار سال 1393 با موسیقی سنتی همراه بودکه لحظات بسیار شادی را برای توانخواهان به ارمغان آورد . جا دارد از تمامی نیکوکاران  تشکرنموده و همچنین از دوستانی که در برگزاری هرچه بهتر این برنامه ما را یاری نمودند سپاسگزاری می نمائیم .