اولین “ بازارچه ی خیریه ی نیکا ” باهمکاری توانبخشی شهیدمدنی از تاریخ 1392/12/21 تا 1392/12/23 در مرکز توانبخشی شهیدمدنی برگزار شد .

دراین بازارچه هنرهای دستی توانخواهان ؛ در معرض نمایش و عرضه برای فروش قرارگرفت تا اولین قدم برای کسب استقلال مالی توانخواهان برداشته شود . در این بازارچه که با استقبال خوب همشهریان مواجه شد .