92/9/30 برگزاری مراسم سنتی یلدا، باحضور دوستان همیشه همراه گروه ادبی ترنج و دوستان عزیز در گروه های موسیقی سنتی مختلف برگزار و همچنین همراهان‌ما درکانون فرزانگان که با اجرای دکلمه و تئاتر باعث شادی مضاعف دربچه هاشدند. ضمناً دوست عزیزمان آقای سلیمیان از ارتباط اجرام آسمانی و یلدا برای حضار صحبت کردند که بسیار موردتوجه قرارگرفت .